+31(0)321 316 873
info@tripleblue.nu

Algemene Voorwaarden

Triple Blue GroupAlgemene Voorwaarden

Gebruik is acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden
Onder TBG wordt in het kader van deze gebruiksvoorwaarden verstaan: Triple Blue Group, Triple Blue Entertainment, Het Artiestenburo, Het Culinairburo, Het Kidsburo, Het Sprekersburo, Het Sprekersbureau danwel een andere aan (één van) voornoemde ondernemingen verbonden huidige of toekomstige ondernemingen als bedoeld in artikel 2:24b BW.

Door de website www.tripleblue.nu van TBG (hierna: de “site”) te bezoeken en/of gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van de aansprakelijkheid

TBG zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de website is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. TBG is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. TBG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

TBG geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de site. TBG is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de site of uw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van TBG. Het gebruik van (informatie op) de site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. TBG is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie an elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.
De site kan links naar websites van derden bevatten. TBG is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat. De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.

Gebruik en Intellectuele eigendomsrechten

De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

TBG verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van TBG. Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van TBG.

De site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de site zo te gebruiken dat hiermee (i) het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of (ii) het functioneren van de site kan worden belemmerd of beschadigd of (iii) de informatie op de site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de site welke naar het oordeel van TBG als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de site wordt bezocht van buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan aan teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per e-mail of anderszins naar TBG verzendt, dan is TBG gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en TBG zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart TBG van en zult TBG schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens TBG verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege TBG in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, danwel anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt TBG zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Vertrouwelijke gegevens

Alle gegevens in verband met uw persoon, die u via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site.

Nietigheid

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op alle door Triple Blue Group gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u hieronder terug. Alle voorwaarden zijn te downloaden, op te slaan en te printen.